72 names of God, and brief interpretations in Hebrew #72namesofgod #testimonytv #bible #namesofgod

By TestimonyTv | Apr 13, 2024